ประวัติโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา

                              โรงเรียนหนองแห้ว ตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖  โดยนายเวียง  สุวรรณ เป็นผู้ดำเนินการ  พร้อมด้วยชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือ  โดยแยกออกจากโรงเรียนบ้านสองคอน

สร้างเป็นคอาคารชั่วคราวอยู่กับพื้นดิน  หลังคามุงหญ้าในเนื้อที่ ๔ ไร่  มีนายเวียง  สุวรรณ เป็นครูใหญ่  นายพลศักดิ์  มูลตรี  ผู้ตรวจการ พร้อมด้วยครูใหญ่ทุกโรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้มาทำพิธีเปิดเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบ้านสองคอน เมื่อวันที่  ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖  ดำเนินการตามหลักสูตรประถมศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่    ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่    เรื่อยมา

                                ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗  ได้โอนการศึกษา จากสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นกับองศ์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ในปีพ.ศ. ๒๕๑๓  อาคารชั่วคราวหลังเดิมทรุดโทรมาก  คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันบริจากทรัพย์เพื่อจัดซื้อสังกะสีหลังคา  ทางราชการได้จัดสรรงบซ่อมแซม  ปรับปรุงให้จำนวนหนึ่งจึงได้ยกพื้นขึ้น กั้นฝากันแดด  ลม  ฝนบ้าง  แต่อาคารเรียนด็ประสบวาตภัยอยู่บ่อยครั้ง  อีกทั้งยังมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมากสถานที่บริเวณโรงเรียนไม่มีทางขยับขยายได้

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นายกมล สวรรณภักดิ์  พร้อมด้วยกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นได้เงินบริจาค ๕,๐๐๐ บาท ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน ๑๙๐,๐๐๐  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๕,๐๐๐  บาท สร้างเป็นอาคารเรียนถาวรแบบ ป.๑ ฉ ขนาด    ห้องเรียนใต้ถุนสูง  ๓ เมตร ในพื้นที่  ๑๖ ไร่ ซึ่งชาวบ้านได้จับจองไว้สำหรับสร้างอาคารเรียน ตอนแรกเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ บัดนี้ได้เป็นที่ราชพัสดุแล้ว จึงได้ย้ายมาเรียนที่สถานที่อาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๒๐  ขยายการศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ พร้อมนี้ได้ย้ายอาคารชั่วคราวหลังเดิมมาสร้างเป็นอาคารชั่วคราวในพื้นที่ปัจจุบัน

                                ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้โอนการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ.๒๕๒๔  ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง ๓ ห้องเรียน จำนวนเงิน ๑๒๖,๐๐๐  บาท

                                ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑  และได้รับอนุมัติให้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๖  ขนาด    ห้องเรียน  ปีพ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน ๑ หลัง  โดยได้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท  การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  และยังใช้การไม่ได้

                                  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒  นายกมล  สุวรรณภักดิ์  ได้เกษียณอายุราชการ ทางราชการได้แต่ตั้งนายมิตรชัย  มั่งคั่ง  อาจารย์    ระดับ    รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต่อมาปี  พ.ศ. ๒๕๔๓  ทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้ง  ว่าที่ ร.ต. สันติ  พรมขันธ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ว่าที่ร.ต.สันติ  พรมขันธ์ ได้รับคำสั่ง สปจ.ขอนแก่น ที่ ๙๑๗/๒๕๔๔  ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านธาตุ  สปอ.ชุมแพ  วันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔  สปจ.ขอนแก่น ได้มีคำสั่งที่ ๑๐๒๖/๒๕๔๔ แต่งตั้งให้นายวิชัย  รัตนวรรณี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแห้ววังมนศึกษา

                ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖  โรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง โดยนางจรรยา  โอบโคกสูง  กรรมการผู้จัดการโรงโม่หินชุมแพรุ่งเรือง  ได้เสนอโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน โดยการปรับพื้นที่สนาม ขุดสระ สร้างบ้านักครูแบบเรือนแถว  สร้างอาคารเรียน  สร้างห้องสมุด  ปรับรื้ออาคารเรียนสร้างใหม่ ๑  หลัง  ปรับรื้ออาคารเอนกประสงค์สร้างใหม่ ๑ หลัง  และสร้างแนวรั้วคอนกรีตทางทิศตะวันออก  โดยคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น  ประมาณ  ๒๘  ล้านบาท  และได้ทำพิธีมอบสิ่งก่อสร้างทั้งหมด เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๗  และในปีเดียวกัน โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษาได้ขอกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวิชัย  รัตนวรรณี  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา  ตั้งแต่วันที่    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็นต้นมา

                ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา มีข้าราชการครูทั้งหมด  ๑๓  คน  เป็นพนักงานราชการ    คน  ครูอัตราจ้าง    คน  นักการภารโรง    คน   และนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๙๓  คน  ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น